Hem // Om Prador // Miljö, arbetsmiljö och kvalitet

Miljö, arbetsmiljö och kvalitet

Miljöpolicy

Prador Infra ska uppfylla alla de krav och förväntningar inom miljöområdet som uppdragsgivare, samhället och vi själva ställer. Men vi strävar också efter att hela tiden bli bättre och komma längre i våra miljömål.

Våra övergripande miljömål är:

 • Systematiskt minska energiförbrukning och reducera CO2-utsläpp.
 • Systematiskt analysera och välja hållbara energikällor samt produkter där så är möjligt.
 • Systematiskt minska klimatpåverkan genom att minska transportarbetet vid masshantering. Systematiskt upprätta klimatberäkning utifrån uppmätta mängder eller via mängder beräkningar i massdisposition.
 • Systematiskt minska trenden av användningen av skadliga ämnen och använda material och tjänster med liten miljöpåverkan.
 • Systematiskt minska trenden avfallsmängd och öka trenden till återvinning samt resurseffektivitet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill att Prador Infra ska vara en trygg, säker och långsiktigt pålitlig arbetsgivare och leverantör. En viktig förutsättning är att ha systematiska rutiner och förebyggande säkerhetsarbete kring arbetsmiljön.

Våra övergripande arbetsmiljömål är:

 • Systematiskt förebygga så att ingen medarbetare eller någon som arbetar åt oss riskerar att förolyckas eller skadas i någon form i arbetet som kan bero på brister i utbildning, hälsotillstånd eller på brister hos egna fordon, utrustningar eller arbetsmaterial.
 • Systematiskt förebygga ohälsa.
 • Systematiskt förebygga kränkning, särbehandling och trakasserier.
 • Systematiskt förebygga otillåtet nyttjande av alkohol, droger eller annat missbruk på arbetstid.
 • Systematiskt förebygga politisk eller religiös propaganda på arbetsplatser.
 • Systematiskt förebygga förekomst av mutor och korruption.
 • Systematiskt säkerställa att material, personlig utrustning och maskiner är godkända enligt gällande krav.
 • Systematiskt säkerställa planering, genomförande och uppföljning avseende säkerhet.

Kvalitetspolicy

Kvalitet genomsyrar vårt arbete hela vägen från planering till leverans. Rätt dokumentation och informationshantering skapar transparens och lägger grunden för pålitliga processer och leveranser.

Våra övergripande kvalitetsmål är:

 • Systematiskt analysera och förbättra resultat avseende trender och nivåer från kundundersökningar och kunders utvärderingar.
 • Systematiskt säkerställa i planeringen av arbete att krav i kontrakt, interna krav eller andra överenskommelser analyseras och kan uppfyllas, i genomförandet säkerställa att planeringen efterlevs och att kraven uppfylls samt kan verifieras genom resultat från kontroller.
 • Systematiskt verka i tidiga skeden att varje medarbetare är medveten om vilka lagar, föreskrifter och andra liknande samhällskrav som gäller för sitt arbete. Det innebär att också att veta hur dessa krav kan tillämpas och att arbetet genomförs utan att bryta mot kraven.
 • Systematiskt säkerställa att kalkyler och utfall stämmer överens.
 • Systematisk uppföljning och analys med fokus på att utveckla best-practice.
 • Ordning och reda samt rena arbetsplatser.
 • Lätt att hitta rätt dokumentation genom entydig, känd struktur och hantering av information t.ex. styrande och redovisande dokument.